1. ID người dùng, mật khẩu và bảo mật 

Trong trường hợp bất kỳ ID người dùng, mật khẩu và/hoặc số nhận dạng nào được chúng tôi cấp cho bạn, bạn phải bảo vệ bí mật của ID người dùng, mật khẩu và/hoặc số nhận dạng đó mọi lúc và phải đảm bảo rằng ID người dùng, mật khẩu và/hoặc số định danh không bị tiết lộ hoặc tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ người nào. Bạn nên thay đổi mật khẩu của mình theo thời gian để tăng cường bảo mật cho nó. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả việc sử dụng và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc truy cập vào trang web này bằng ID người dùng, mật khẩu và/hoặc số nhận dạng của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các giao dịch trái phép phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng sai hoặc tiết lộ ID người dùng, mật khẩu và/hoặc số nhận dạng của bạn. 

Bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi trong v ng ba (3) ngày nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cấp một mật khẩu mới. Bạn đồng ý thay đổi và sử dụng mật khẩu sau khi chúng tôi cấp. 

2. Sử dụng trang web này 

Bạn không được: 

  • cố gắng thay đổi, thêm vào, xóa bỏ, phá hoại, hack hoặc can thiệp vào trang web này hoặc bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào được hiển thị trên trang web này; 
  • phân phối, sửa đổi, sao chép, xuất bản, truyền tải, hiển thị, bán, cấp phép, sử dụng, tái sử dụng hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào được hiển thị trên trang web cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi; và/hoặc 
  • truy cập hoặc sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào có thể hoặc nhằm mục đích làm hỏng hoặc làm suy yếu trang web, hoặc bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào bên dưới trang web, hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức trang web của bất kỳ ai khác.

Liên kết đến trang web này 

Bạn không thể tạo liên kết đến bất kỳ trang nào của trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Nếu bạn tạo một liên kết đến một trang của trang web này, bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy và các loại trừ và giới hạn được nêu ở đây sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web này bằng cách liên kết đến nó. 

Liên kết từ trang web này 

Chúng tôi không giám sát hoặc xem xét nội dung của các trang web của các bên khác có thể được liên kết từ trang web này. Các ý kiến được thể hiện hoặc tài liệu xuất hiện trên các trang web như vậy không nhất thiết phải được chúng tôi chia sẻ hoặc xác nhận. 

Chúng tôi không đại diện hoặc có ý định coi các liên kết đó là sự chấp thuận, giới thiệu hoặc xác nhận của các trang web hoặc các tổ chức điều hành các trang web đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch nào với các tổ chức đó, cho dù các giao dịch đó có liên quan đến dịch vụ hay không. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bất kỳ truy cập nào vào các trang web đó đều do bạn tự chịu rủi ro, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết từ trang web này và chúng tôi không kiểm soát cũng như không đóng góp vào các trang web đó hoặc thông tin có trong đó. Bạn sẽ không buộc chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra do việc phụ thuộc hoặc sử dụng thông tin đó. 

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm và loại trừ trách nhiệm pháp lý 

3.1 Yêu cầu chung 

Trang web này, dịch vụ, thông tin trên trang web này và việc sử dụng tất cả các phương tiện liên quan được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng, có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm nào dù rõ ràng hay ngụ ý. 

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi từ chối mọi tuyên bố và bảo đảm liên quan đến trang web này và nội dung của trang web này, bao gồm liên quan đến bất kỳ sự không chính xác hoặc thiếu sót nào trong trang web này, đảm bảo về khả năng bán được, chất lượng, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ chính xác, tính khả dụng, không vi phạm hoặc bảo đảm ngụ ý từ quá trình giao dịch hoặc sử dụng thương mại. 

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này sẽ luôn có thể truy cập được, không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, không bị lỗi hoặc không bị vi-rút máy tính hoặc mã xâm nhập hoặc phá hoại khác hoặc trang web này sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ Hành động nào của Chúa hoặc các trường hợp bất khả kháng khác, bao gồm cả việc không có hoặc thiếu các nguyên vật liệu cần thiết, các thiết bị, nguồn điện hoặc phương tiện viễn thông và sự cố về công nghệ thông tin hoặc thiết bị hoặc phương tiện viễn thông. 

Mặc dù chúng tôi có thể nỗ lực hợp lý để đưa thông tin chính xác và cập nhật lên trang web này, nhưng chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác, kịp thời hoặc đầy đủ của thông tin đó. 

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc trừng phạt nào gây ra, do việc bạn truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng, dựa vào hoặc tải xuống từ trang web, hoặc bất kỳ sự chậm trễ, không chính xác nào trong thông tin hoặc trong qúa trình truyền tải thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất kinh doanh hoặc lợi nhuận, sử dụng, dữ liệu hoặc vô hình khác, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. 

Các loại trừ và giới hạn trên chỉ áp dụng trong phạm vi luật pháp cho phép. Không có quyền nào theo luật định của bạn với tư cách là người tiêu dùng không thể bị loại trừ hoặc giới hạn đều bị ảnh hưởng. 

Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi được bảo mật, bạn thừa nhận rằng tất cả các quá trình truyền dữ liệu điện tử đều có khả năng bị người khác đánh chặn. Chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng việc truyền dữ liệu theo trang web này, hoặc thư điện tử được truyền đến và đi từ chúng tôi, sẽ không bị người khác theo dõi hoặc đọc. 

3.2 Phần mềm 

Mặc dù chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ phần mềm nào được cung cấp trên trang web này đều phù hợp để tải xuống, cài đặt và sử dụng bởi các bên thứ ba, tất cả phần mềm đó được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ bảo hành nào. Cụ thể, và không giới hạn, chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ phần mềm nào như vậy đều không có vi rút, không có lỗi, tương thích với phần mềm hoặc hệ điều hành khác hoặc phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào như vậy và các loại trừ và giới hạn chung ở trên áp dụng cho việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng đó. 

3.3 Bồi thường 

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi được bồi thường đối với bất kỳ khiếu nại, hành động, vụ kiện hoặc thủ tục nào được đưa ra hoặc đe dọa sẽ chống lại chúng tôi gây ra bởi hoặc phát sinh từ (i) quyền truy cập của bạn vào trang web này, (ii) quyền truy cập của bạn và bất kỳ bên nào khác truy cập vào trang web này bằng cách sử dụng ID A2EShip, mật khẩu A2EShip, số VP và/hoặc bất kỳ số nhận dạng nào do SingPost cấp, và (iii) việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào trong số này đều phải trả cho chúng tôi thiệt hại, chi phí và lãi suất liên quan đến khiếu nại, hành động, vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng đó. 

3.4 Quyền sở hữu trí tuệ 

Tất cả nội dung biên tập, thông tin, hình ảnh, hình minh họa, tác phẩm nghệ thuật và các tài liệu đồ họa khác cũng như tên, biểu tượng và nhãn hiệu thương mại trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và/hoặc các luật khác và/hoặc điều ước quốc tế và thuộc về chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi, tùy từng trường hợp. Các tác phẩm, biểu tượng, đồ họa, âm thanh hoặc hình ảnh này không được sao chép, tái tạo, truyền lại, phân phối, phổ biến, bán, xuất bản, phát sóng hoặc lưu hành toàn bộ hoặc một phần, trừ khi được chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi cho phép rõ ràng, tuỳ từng trường hợp. 

Tất cả phần mềm và tài liệu đi kèm được cung cấp để tải xuống từ trang web của chúng tôi là tác phẩm có bản quyền của chúng tôi hoặc của các nhà cung cấp của chúng tôi. Quyền sở hữu phần mềm và tài liệu được giữ lại bởi chủ sở hữu bản quyền. Quyền sở hữu không được chuyển giao cho bạn; thay vào đó, bạn được cấp phép để sử dụng phần mềm và tài liệu. Việc sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào như vậy phải tuân theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép. Vui l ng đọc thỏa thuận cấp phép đi kèm với mỗi sản phẩm và cho biết bạn đồng ý với các điều khoản đó trước khi tải xuống. 

Không có nội dung nào trên trang web nên được hiểu là cấp theo ngụ ý, estoppel, hoặc nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào được hiển thị trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Việc sử dụng sai bất kỳ nhãn hiệu nào hoặc bất kỳ nội dung nào khác hiển thị trên trang web đều bị cấm. 

Chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động pháp lý chống lại bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các nhãn hiệu, tên hoặc biểu tượng thương mại của nó để bảo vệ và bảo tồn quyền lợi của mình trong vấn đề này. Tất cả các quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu. Các tên sản phẩm và công ty khác được đề cập ở đây cũng có thể là nhãn hiệu thương mại của các chủ sở hữu tương ứng. 

3.5 Chính sách bảo mật 

Chúng tôi có chính sách bảo mật nhóm quy định cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn có thể cung cấp hoặc chúng tôi có thể thu thập, liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này. Chính sách có sẵn trên trang web này. Bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản được nêu trong chính sách và đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách. 

3.6 Sửa đổi 

Chúng tôi có thể định kỳ thực hiện các thay đổi nội dung của trang web này, bao gồm cả mô tả và giá cả của hàng hóa và dịch vụ được quảng cáo, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung của trang web này. 

Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng theo thời gian mà không cần thông báo. Các điều khoản và điều kiện sửa đổi sẽ được đăng trên trang web này và sẽ có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải. 

3.7 Luật áp dụng và quyền tài phán 

Trang web này có thể được truy cập từ tất cả các quốc gia trên thế giới nơi công nghệ địa phương cho phép. Vì mỗi nơi có luật khác nhau, khi truy cập vào trang web này, cả bạn và chúng tôi đều đồng ý rằng luật pháp của nước Cộng h a Xã hội Chủ nghĩa Nhân dân Việt Nam, bất kể xung đột của các nguyên tắc luật pháp, sẽ áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc sử dụng trang web này. 

Bạn chấp nhận và đồng ý rằng cả bạn và chúng tôi sẽ tuân theo quyền tài phán duy nhất của t a án nước Cộng h a Xã hội Chủ nghĩa Nhân dân Việt Nam đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ và/hoặc liên quan đến điều khoản sử dụng này.